Общи условия

Общи условия ТУИ България ЕООД

Съгласно изискванията по чл.42 от ЗТ, ТУИ България ЕООД има сключена Застраховка "Отговорност на туроператора", застрахователна полица № 13160180300000006 /23.01.2018, валидна от 19.02.2018 г. до 18.02.2019 г. към ЗАД "Алианц България“, бул. "Княз Дондуков" №59, гр. София 1504
 
1. Резервации и записване
Резервациите за екскурзиите на ТУИ България се извършват в офисите на фирмата, както и чрез уебсайта: www.tui.bg. Записването за екскурзия става само след писмено потвърждение на изпратеното от уеб-сайта запитване, чрез е-мейл от ТУИ България и се извършват на база „заявка-потвърждение“.
След изпращане на запитване, ТУИ България следва да отговори до 48 часа от получаване на запитването на посочените от клиента телефон или е-мейл за контакт.
2. Заплащане и договор
След потвърждение на запитването, клиентът трябва да внесе депозит от 50 % от стойността на резервираната услуга в рамките на 7-дневен срок от потвърждение на резервацията, по банковата сметка на ТУИ България. Ще му бъде предоставен договор за избраната услуга и фактура за депозит, които ще служат за основание на плащането.
Финалната сума за туристическата услуга трябва да се заплати не по-късно от 14 дни преди датата на туристическата услуга. В случаите на резервации в последния момент се прилагат условията за заплащане, описани в договора за съответната услуга.
Заплащането може да се извърши:
а) в брой, в офисите на ТУИ България за суми до 5 000 евро или левовата им равностойност (9779,15 лв.) на сключен договор;
б) по банков път – по посочените от ТУИ България банкови сметки;
За всички платени в брой суми се издава касова бележка и фактура, а за банковите преводи се издава само фактура. Заплащането може да се извършва еднократно или разсрочено, според условията посочени в договора за конкретната туристическа услуга.
След заплащане на цялата стойност на туристическата услуга ТУИ България ще издаде ваучер на туриста, с уникален номер и опис на заплатената туристическа услуга.
3. Услуги и цени
Цените за всяка туристическа услуга са упоменати в офертата за нея и включват всички данъци и такси, дължими от туриста, както и медицинска застраховка за периода на пътуването.Всички упоменати цени са с включен данък добавена стойност. Дължимите банкови такси при банков превод на суми от страна на клиента са за негова сметка.
ТУИ България си запазва правото да променя цената на туристическата услуга, след сключване на договор, но не по-късно от 21 дни преди датата на отпътуване при възникване на следните обстоятелства: промяна на държавни такси, промяна на данъчните ставки, промяна на пристанищни такси; промяна в обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването. В тези случаи агенцията си запазва правото да поиска тези допълнителни разходи да бъдат поети от пътуващите. Увеличението на цената на пакета с до 5 % в следствие на обективно посочени причини не може да бъде повод за отказ от страна на туриста.
4. Необходими документи
4.1. За туристически услуги на територията на България:
  • валидна лична карта;
  • ваучер за туристическата услуга, издаден от ТУИ България;
  • Формуляр за лични данни с посочен телефонен номер за връзка по време на пътуването или телефон за връзка с близък роднина.
4.2. За страните от Европейския съюз, както и за Сърбия, Албания, Македония, Босна и Херцеговина, Черна гора, Швейцария, Лихтенщайн, Норвегия и Исландия е необходимо:
  • валидна лична карта и задграничен паспорт, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца от датата на приключване на туристическата услуга;
  • За лица под 18 г. пътуващи непридружени от родителите им или само с единия родител – нотариално заверено родителско разрешение детето да напусне страната;
  • Европейска здравна карта (за програми в ЕС);
  • Договор за туристическата услуга – копие или оригинал;
  • Ваучер за туристическата услуга, издаден от ТУИ България;
  • Формуляр за лични данни с посочен телефонен номер с активиран роуминг за връзка по време на пътуването или телефон за връзка с близък роднина.
* При пътуване по време на бременност, както в България, така и в чужбина се изисква писмено уверение от лекар, че въпросното лице може да пътува за съответния период и програма.
При неизпълнение на условията по чл. 4. ТУИ България ЕООД не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.
5. Отговорности
„ТУИ България” е туроператор с регистрация № 643/11.10.2017.
„ТУИ България” носи пълна отговорност за качеството на предоставените услуги. „ТУИ България” не носи отговорност за промени в пътуването, причинени от форсмажорни обстоятелства или по вина на авиопревозвач, круизни компании и фериботни линии.
„ТУИ България” не носи отговорност при връщане на турист от гранични власти или при неспазване от страна на туристите на законите на дадена страна, независимо дали те са запознати с тях или не.
„ТУИ България” не носи отговорност за пропуснати туристически услуги, в случай, че клиент се изгуби, закъснее или не се яви на определена среща, по време на изпълнението на туристическата услуга.
6. Анулации, минимален брой туристи, промени по договора, отказ от пътуване
В случай на отказ от организирано пътуване от страна на клиента или желанието му за промяна, в сила са клаузите от договора му за туристическа услуга, които са специфични за съответното мероприятие.
6.1. Анулации от страна на ТУИ България при недостигнат минимум туристи
ТУИ България си запазва правото да анулира дата на пътуване в случай на недостигане на определения минимум от туристи за провеждане на програмата до 7 дни преди датата на отпътуване. За еднодневни екскурзии срокът за анулация е 48 часа преди датата на отпътуване. В този случай, ТУИ България възстановява всички внесени суми и не дължи обезщетение или компенсация за анулирането на заявеното пътуване.
6.2.Всички промени и откази от пътуване се извършват лично от клиента, като се представят в писмена форма по е-мейл или в офиса на ТУИ България, в който е записан клиента. Условията за промени, откази или анулации са специфични за всяка туристическа услуга и са упоменати в договора за нея, както и в офертата.
6.3.Неустойките, които се удържат при отказ от пътуване от страна на туриста, независимо от причините, са са специфични за всяка туристическа услуга и са упоменати в договора за нея, както и в офертата.
7. Рекламации
ТУИ България се стреми да предостави качествена туристическа услуга и да сведе до минимум рекламациите. С цел да съдействаме за разрешаването на проблема на място, молим нашите клиенти в случай на несъответствие на туристическото обслужване с предварително обявените условия на програмата, незабавно да уведомят в писмен или устен вид представителя на ТУИ България на място или да се свържат с нас на посочените във ваучера телефонни номера и/или е-мейл.
Рекламации, които не са сведени до знанието на представител на ТУИ България по време на изпълнението на туристическата услуга, се приемат в писмен вид в 7-дневен срок след приключване на туристическата услуга и при представяне на необходимите доказателства за неизпълнението или за некачественото изпълнение на услугата. ТУИ България ЕООД се задължава да даде своя отговор писмено, на посочения от клиента е-мейл в 14-дневен срок от депозирането на рекламацията.
8. Транспорт
В случаите, в които туристическата услуга включва транспорт, ТУИ България гарантира, че транспортът се осъществява с комфортни туристически автобуси, отговарящи на всички изисквания за превоз на пътници и лицензирани от Министерство на транспорта. Това гарантира отлично техническо състояние, външен вид, интериор и всички удобства за дълъг път.
От страна на клиентите на ТУИ България се изисква спазването на правила за хигиена и безопасност.
Начална и крайна точка на туристическата програма
Примерно място и час на отпътуване и приключване на туристическото пътуване се упоменава в програмата за съответната туристическа услуга. Финалната информация се предоставя на клиента при сключването на договора.
Мястото на тръгване и връщане може да се промени в последния момент поради независещи от ТУИ България причини – демонстрации, стачки и др., за което клиентът ще бъде надлежно уведомен чрез телефонно обаждане или е-мейл на посочените от него координати.
9. Време за изпълнение
Всички обявени часове са в местно време. Всички обявени времена на пристигане са ориентировъчни. Възможни са закъснения, породени от непреодолима сила, форсмажорни или независещи от нас обстоятелства. В тези случаи ТУИ България ЕООД не носи отговорност за заплатени, но неизползвани услуги или забава спрямо предварително обявените часове.
10. Застраховка
Туристическите обиколки и еднодневни екскурзии, предлагани от ТУИ България включват застраховка на пътуващите за периода на туристическата услуга.
11. Поведение на туристите, физическо и здравословно състояние
ТУИ България си запазва правото да анулира без предупреждение пътуването на всяко лице, чието поведение е такова, че според нас или друго оторизирано от нас лице, то причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство на други клиенти, служители или партньори на агенцията. В този случай, агенцията не дължи обяснение или неустойка за анулацията. На потребителя се връща заплатената до момента сума. По време на пътуването туристите следва да уважават местните обичаи, начин на живот и правила на поведение. Агенцията си запазва правото да откаже извършването на услуги по време на пътуването, включително и пълна анулация на услуги до края на пътуването, на всяко лице, чието поведение е такова, че според нас или друго оторизирано от нас лице или държавен служител – полицай, митнически или граничен служител, то причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство сред други клиенти, служители или партньори на агенцията. Туроператорът не дължи обяснение или неустойка за анулацията, в случай че проявата, причинила анулацията е документирана с протокол, подписан от присъстващи на място служебни лица или туристи. Закъснели туристи не се изчакват и на тях не се възстановяват услуги, които не са ползвани. Във всички случаи при отклонение от програмата и неявяване в определените от водач-екскурзовода часове, туристът е задължен да съобщи за това на посочените във ваучера телефонни номера.
В посочените по-горе случаи агенцията не носи отговорност за последствията и не възстановява средства за услугите, които не са ползвани.
11.1. Физическо и здравословно състояние
За някои програми се изисква подходяща физическа форма. Поради тази причина, е възможно да е необходимо да докажете здравословното си състояние преди отпътуването.
При изискване за спазване на условия, поставени от турист с алергии, е необходимо това да се прави в писмен вид в т. ДРУГИ на договора за организирано пътуване. При възможност те да бъдат изпълнени туроператорът ще потвърди това в писмен вид или ще анулира пътуването без неустойка. Това изискване може да се постави само първоначално при сключване на договора.
12. Промени в туристическите услуги
ТУИ България запазва правото си за промяна в последователността на изпълнение на различните елементи на програмите. В случай на необходимост някои елементи от програмата могат да бъдат различни от обявените поради причина на лошо време, закъснение на границата, промяна в политическата ситуация, промяна в разписанието на полетите, автобусите, фериботите или влаковете.
ТУИ България не носи отговорност пред туриста, в случай че по време на пътуването, неговото здравословно състояние се влоши и той се разболее, включително и в случай че това налага болнично лечение. Отговорността на агенцията се изразява в осигуряването на застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ със съответния лимит за злополука, спасителни разходи и медицински разходи.
13. Непреодолима сила и форсмажорни обстоятелства
За непреодолима сила или форсмажорни обстоятелства по време на пътуването, се приемат влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътищата, забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, събития, предпоставящи компрометиране на част от програмата във връзка с национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, технически проблем или авария с превозното средство непосредствено преди пътуване или по време на пътуването и други изключителни обстоятелства.
Като непреодолима сила или събитие по време на пътуването или непосредствено преди него, се счита явление, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. При тези случаи си запазваме правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникналата ситуация, без агенцията да носи отговорност и да дължи неустойки за това.
14. Защита на личните данни
Личните данни, които ни предоставяте, се обработват и използват по електронен път, доколкото са необходими за изпълнение на договора. Освен това бихме искали да ви информираме писмено за бъдещи актуални оферти, освен ако ни уведомите, че не желаете това. Когато за обработката и използването на лични данни ползваме външни доставчици извън ЕС или ЕИП (т.нар. „трети страни без подходящо ниво на защита на данните“), защитата на Вашите данни се гарантира чрез договореностите в т.нар. "ЕС-Стандартни договорни клаузи".